icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Vaidlustatud maksehäirete info avaldamine alates veebruarist

28. jaan. 2022

Alates 01.02.2022 hakkame infoportaalides ja raportites avaldama isiku vaidlustatud maksehäirete arvu.

Maksehäire andmeid pärivale kolmandale isikule avaldatakse seejuures üksnes vaidlustatud maksehäirete arv, nt „3 maksehäiret on vaidlustatud“ s.t. andmeid vaidlustatud maksehäire alguskuupäeva, suuruse jm kohta ei avaldata.  

Maksehäire märgitakse vaidlustatud staatusesse järgmistel juhtudel: 
• maksehäire aluseks oleva võlgnevuse asjaolud (eeskätt asjaolu, kas võlgnevus eksisteerib ja on sissenõutav) on täpsustamisel, seoses võlgniku edastatud kaebuse või võlausaldaja avaldusega;
• füüsilisest isikust võlgnik on Creditinfo Eestile esitanud vastuväited teda puudutavate maksehäireandmete kui isikuandmete töötlemisega seoses. Kui Creditinfo Eestil ei ole tõendeid selle kohta, et kõnealuse maksehäire töötlemine, sh avaldamine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles puudutatud füüsilise isiku huvid, õigused ja vabadused, ei ole Creditinfo Eestil vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) nõuetega õigust isikuandmeid edasi töödelda ja Creditinfo Eesti on kohustatud peatama maksehäireandmete edasise avaldamise kolmandatele isikutele. 

Kuna Creditinfol puuduvad maksehäire alusdokumendid – samuti info võlgniku käitumise kohta võla sissenõudmise protsessis, info kas võlausaldaja on võlasissenõudmiseks pöördunud kohtusse jmt. – on Creditinfo sunnitud pöörduma info saamiseks võlausaldaja poole. Olenevalt võlausaldajast võib info saamine viibida, mistõttu selleks, et tagada Creditinfo tegevuse vastavus õigusaktide nõuetele, märgib Creditinfo maksehäire vaidlustatud staatusesse.

Maksehäiret on vaidlustatud staatuses kuni vaidlustatud staatuse tinginud asjaolude äralangemiseni, kuid mitte kauem kui  6 kuu möödumiseni maksehäire vaidlustatud staatuse määramisest. Maksehäire võib vaidlustada ka võlausaldaja määratud tähtajaks.  

Kui vaidlustatud staatuse tinginud asjaolud langevad ära, jätkatakse  maksehäire avaldamist kehtiva või lõpetatud maksehäirena vastavalt maksehäire avaldamise üldistele tähtaegadele.

Vaidlustatud staatuses maksehäire kustutatakse hiljemalt 6 kuu möödumisel maksehäire vaidlustamisest, kui selgub, et maksehäire edasiseks avaldamiseks, sh vaidlustatud staatuses avaldamiseks, ei ole alust, samuti kui võlausaldaja ei ole nimetanud maksehäire vaidlustatud staatuses avaldamiseks täiendavat tähtaega.

Postituse teema