Infoturbe poliitika

I. Reguleerimisala
See eeskiri on mõeldud AS-ile CREDITINFO EESTI (edaspidi „Ettevõte“ või „Meie“), sealhulgas Ettevõtte töötajatele, alltöövõtjatele ja välispartneritele, kellega teeme koostööd .

II. Eesmärgid
Oleme välja töötanud üldise lähenemise infoturbele. Ettevõtte peamised turbega seotud eesmärgid on:
• kaitsta meie ja meie klientide andmeid, takistades loata ligipääsu, muutmist ja hävitamist
• pidevalt tuvastada, hinnata ja juhtida riske
• viia läbi regulaarseid ettevõttesiseseid teste ja auditeid
• ennetada ja avastada turvaintsidente ning rakendada kohaseid meetmeid
• alal hoida meie ja meie klientide mainet
• jõustada seadusest tulenevaid kohustusi täitmaks kehtivaid seadusi, määrusi ja lepingulisi nõudeid
• tagada, et oleme tugev ja usaldusväärne partner oma klientidele

III. Kohustused
Arvestades informatsiooni ja andmetega, millega opereerime, on turve põhimine osa meie igapäevaelust.

Oleme täiesti teadlikud, kui oluline on alal hoida Ettevõtte, meie töötajate, klientide ja muude partneritega seotud informatsiooni kättesaadavust, konfidentsiaalsust ja terviklikkust. Seepärast kohustume käesolevaga turvama kõiki meie käsutuses olevaid varasid, tuvastama ja hindama riske ning me teadustame oma kohustust klientidele, töötajatele ja välispartneritele. Võtame enda peale vajalike ressursside tagamise oma kohustuste täitmiseks.

IV. Inimesed
Teadvustame, et inimesed on meie tegevuste nurgakiviks, mistõttu arendame pidevalt oma personali teadlikkust turbe valdkonnas. Kõik töötajad ja välispartnerid on teadlikud oma individuaalsetest kohustustest ning järgivad protseduure, et turbe tagamise protsess säiliks nõutud tasemel.

Nõuame kõikidelt oma peamistelt partneritelt, kes ajavad äri Creditinfoga või tegutsevad meie nimel, kinni pidamist samavõrd kõrgetest standarditest.

V. Kontaktid
Eeldame, et kõik töötajad teavitavad võimalikest turbega seotud probleemidest oma teabeturbeametnikku või annavad neist teada läbi intsidentide haldamise protsessi. Kõikidest suurematest intsidentidest teavitatakse Creditinfo Grupi julgeolekunõukogu turbeülemat.

Teabeturbeametnik
Andrus Leok
andrus.leok@creditinfo.com