Andmed on pärit Äriregistrile esitatud aastaaruande originaalist. Raportit saab tellida ka konserni vaatele.

Raport sisaldab:

  • bilanssi;
  • kasumiaruannet;
  • müügitulu jagunemist tegevusalade lõikes;
  • rahavoogude aruannet;
  • tähtsamaid rahandussuhtarve;
  • trende;
  • lisainfot (tegevusalad, käibemaksukohustus, töötajate arv, audiitor).