Üldtingimused

CREDITINFO EESTI AS TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Redaktsioon jõustunud 03.07.2023.

1. PEAMISED KOHUSTUSED JA KINNITUSED

1.1. Creditinfo Eesti AS on kohustatud:
1.1.1. osutama Teenuseid vastavalt Eritingimustes sätestatule;
1.1.2. osutama Teenuseid ning koguma ja komplekteerima andmeid, mis on Teenuse aluseks või mis moodustavad Teenuse osa, rakendades mõistlikul määral hoolsust ja oskusi.

1.2. Klient teeb kõik mõistlikud jõupingutused, kindlustamaks, et tema poolt Creditinfo Eesti AS-ile edastatud andmed on täielikud, täpsed ning kokku lepitud formaadis.

1.3. Kumbki pool teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et täita oma lepingulisi kohustusi vastavalt poolte poolt kokkulepitud Teenuste osutamise ajakavale.

1.4. Kumbki pool kinnitab, et tal on käesoleva Lepingu sõlmimiseks olemas kõik õigused ja volitused.

1.5. Kumbki pool annab käesoleva Lepingu objektiga seoses vaid need kinnitused, mis on käesolevas Lepingus otseselt sätestatud. Mis tahes muud õigusaktidest tulenevad sarnase mõjuga kinnitused, tingimused või kohustused, on õigusaktidega lubatud ulatuses välistatud.

2. TÄHTAEG

2.1. Kui Erikokkuleppest ei tulene teisiti, kehtib käesolev Leping alates Lepingu Alguskuupäevast kuni Lepingu lõpetamiseni vastavalt punktis 10 sätestatud tingimustele.

3. TASU JA ARVELDUSED

3.1. Klient maksab Erikokkuleppes sätestatud või viidatud tasu. Ükski viidatud summa ei sisalda käibemaksu. Creditinfo Eesti AS-il on õigus tasusid ühepoolselt igal ajal muuta, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva ette. Selguse huvides märgivad pooled, et Creditinfo Eesti AS võib vastava teate Kliendile esitada ka veebikeskkonna kaudu.

3.2. Kui Erikokkuleppest ei tulene teisiti, esitab Creditinfo Eesti AS Kliendile arveid igakuiselt eelneva kuu eest.

3.3. Arvete maksetähtaeg on 14 päeva Creditinfo Eesti AS-i poolt arve väljastamisest. Kui Klient viivitab mis tahes summa tasumisega, on Creditinfo Eesti AS-il õigus nõuda maksetähtaja ületanud summalt intressi 0.1% päevas kuni võlgnevuse kustutamiseni, seejuures nii enne kui pärast kohtuotsuse tegemist.

4. OSUTATAVA TEENUSE OLEMUS

4.1. Kui Kliendi ja Creditinfo Eesti AS vahel on sõlmitud Teenuste osutamise raamleping ning Klient avaldab soovi ettevõtete äriinfoportaali teenuste veebilehel (e-Krediidiinfo.ee) kasutada sinna integreeritud sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ja jälgimisnimekirjade kontrolli teenust, siis kohustub Klient järgima  LexisNexis Business Information Solutions B.V. poolt selle teenuse kasutamiseks kehtestatud tingimusi, mis asuvad https://creditinfo.ee/korrad-pohimotted/lexisnexis-tingimused/. Soovi avaldamiseks loetakse käesolevas punktis sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ja jälgimisnimekirjade kontrolli teenuse kasutamist ehk LexisNexis Business Information Solutions B.V. andmebaasist päringu tegemist. Tulenevalt Creditinfo Eesti AS sisemistest riskide juhtimiste poliitikast ning Creditinfo Eesti AS  ja LexisNexis Business Information Solutions B.V. vahelisest teenuse osutamise tingimustes kokkulepitust, ei kohustu Creditinfo Eesti AS võimaldama antud punktides nimetatud teenuse kasutamist kõikidele klientidele. Kui Klient on avaldanud soovi  sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ja jälgimisnimekirjade kontrolli teenuse kasutamiseks, rakenduvad teenuse kasutamisel hinnakirjajärgsed hinnad, mis on leitavad e-Krediidiinfo.ee veebilehelt.

4.2. Creditinfo Eesti AS teenused ei ole mõeldud olema äriliste otsuste tegemise ainsaks aluseks ning teenused tuginevad andmetele, mis on edastatud kolmandate isikute poolt, ning mille täpsust ja/või täielikkust ei ole Creditinfo Eesti AS-il võimalik ja/või majanduslikult otstarbekas garanteerida. Seetõttu ei ole Creditinfo Eesti AS-il võimalik vastutada (välja arvatud punkti 1.1 rikkumisest tulenevalt):
4.2.1. mistahes ebatäpsuse, mittetäielikkuse või muu Teenuses või jagatud Informatsioonis sisalduva vea eest, mis tuleneb Kliendi või kolmanda isiku poolt Creditinfo Eesti AS-ile edastatud andmetest;
4.2.2. selle eest, et Teenus ei võimalda Kliendil saavutada mis tahes konkreetset tulemust.

5. REGULATIIVSED KÜSIMUSED

5.1. Kumbki pool peab vastavalt kas Teenuse pakkumisel või kasutamisel tegutsema kooskõlas kõikide asjakohaste õigusaktide, haldusaktide ning teiste sarnase mõjuga ja selle poole suhtes kehtivate reeglitega, sealjuures kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

5.2. Teenuse osutamise raames kasutatavate andmete terviklikkuse kaitsmiseks on Klient muuhulgas kohustatud:
5.2.1. tegutsema vastavalt Creditinfo Eesti AS poolt edastatavatele mõistlikele andmete turvalisust käsitletavatele juhistele ja juhenditele;
5.2.2. hoiduma mis tahes digitaalse sertifikaadi või muu Creditinfo Eesti AS poolt antud turvaseadme kopeerimisest, muutmisest ja/või muul lubamatul viisil kasutamisest.

6. KONFIDENTSIAALSUS

6.1. Kumbki     pool     kohustub    seoses     neile     edastatud Konfidentsiaalse Informatsiooniga:
6.1.1. hoidma Konfidentsiaalset Informatsiooni täielikult konfidentsiaalsena ja mitte avalikustama sellisest Konfidentsiaalsest Informatsioonist ühtegi osa ühelegi isikule, välja arvatud juhul, kui see on käesoleva Lepinguga lubatud või vajalik käesoleva Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks;
6.1.2. tegema endast mõistlikult oleneva, et takistada volitamata isikute juurdepääsu Konfidentsiaal-sele Informatsioonile.

6.2. Kumbki pool võib Konfidentsiaalset Informatsiooni avaldada järgnevatele isikutele ja lubada neil selle kasutamist vastavalt käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele, kui ta tagab, et kõik isikud, kellele ta Konfidentsiaalset Informatsiooni avaldab, järgivad punktis 6 sätestatud piiranguid:
6.2.1. andmetele saaja töötajad ja juhtkonna liikmed, kes vajavad seda saaja käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks;
6.2.2. andmete saaja audiitorid ja professionaalsed nõustajad vaid professionaalse nõu andmise eesmärgil;
6.2.3. kui andmete saajaks on Creditinfo Eesti AS, siis Creditinfo Eesti AS esindajad ja alltöövõtjad, kes on seotud Creditinfo Eesti AS käesolevas Lepingus sätetatud kohustuste täitmisega, ning Creditinfo Eesti AS kontserni äriühingutele.

6.3. Punktis 6.1 sätestatud piirangud ei kehti andmetele, mis:
6.3.1. on või muutuvad avalikult kättesaadavaks muul viisil kui punkti 6.1 rikkumise tulemusena; või
6.3.2. on andmete saaja käsutuses (koos täieliku andmete avalikustamise õigusega) enne teiselt poolelt andmete saamist; või
6.3.3. on  saadud  seaduslikul  viisil  kolmandalt  isikult (koos täieliku andmete avalikustamise õigusega); või
6.3.4. on andmete saaja poolt iseseisvalt tuletatud, omamata Konfidentsiaalsele Informatsioonile juurdepääsu või seda kasutamata; või
6.3.5. tuleb avalikustada lähtuvalt õigusaktidest või pädeva kohtu või ametiasutuse nõudest või börsireeglitest.

7. ANDMETE/TEENUSE KASUTAMINE

7.1 Klient nõustub, et ta:
7.1.1. kasutab Teenust ja/või Informatsiooni ainult Lubatud Eesmärgil;
7.1.2. ei müü, võõranda, anna all-litsentsi alusel edasi, levita, anna kommertkasutusse ega tee muul viisil mis tahes kolmandale isikule kätte-saadavaks ega kasuta kolmanda isiku huvides mis tahes Teenust ja/või Informatsiooni;
7.1.3. ei kopeeri, kohanda, muuda, pöördprojekteeri, dekompileeri ega sekku muul viisil Teenuste ja/või Informatsiooni sisusse, välja arvatud Creditinfo Eesti AS-ga kokku lepitud ja Erikokkuleppes sätestatud või viidatud viisil.

8. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

8.1. Kliendi poolt edastatud Kliendi Andmete Intellektuaalomandi Õigused kuuluvad Kliendile (või talle vastava litsentsi andnud isikutele).

8.2. Kõik Teenuste ja Informatsiooni Intellektuaalomandi Õigused jäävad Creditinfo Eesti AS-le (või talle vastava litsentsi andnud isikutele).

8.3. Klient annab Creditinfo Eesti AS-le igavese tasuta mittevõõrandatava lihtlitsentsi, mille alusel Creditinfo Eesti AS võib kasutada (ja kopeerida) Kliendi Andmeid, et täita käesoleva Lepingu tingimusi, muudel poolte vahel kooskõlastatud eesmärkidel ning Creditinfo Eesti AS-le õigusaktide alusel esitatud nõude täitmiseks Creditinfo Eesti AS poolt.

9. VASTUTUS

9.1. Kumbki pool ei välista ega piira oma vastutust alljärgnevatel juhtudel (ja käesolevat Lepingut ei saa tõlgendada viisil, mis välistaks või piiraks viidatud juhtudel vastutust):
9.1.1. punkti 6 rikkumine;
9.1.2. (Kliendi puhul) mis tahes tahtlik punkti 7.1.2 rikkumine.

9.2. Välja arvatud punktis 9.1 sätestatud juhtudel, on käesoleva Lepingu alusel või sellega seoses esitatava mis tahes nõude puhul kummagi poole vastutus teise poole suhtes piiratud eelneval Lepinguaastal ostetud teenuste koguväärtusega või, kui nõue tekib esimese Lepinguaasta jooksul, siis on nõue piiratud eeldusliku esimese Lepinguaasta jooksul osutatavate teenuste koguväärtusega, mis arvutatakse juba ostetud teenuse proportsionaalset väärtust arvesse võttes.

9.3. Punktis 9.2 sätestatud vastutuse määrad kehtivad lisaks Kliendi kohustusele tasuda käesoleva Lepingu alusel makstavaid tasusid ja muid makseid.

9.4. Välja arvatud punktis 9.1 sätestatud juhtudel, ei vastuta kumbki pool teise poole ees muu kui otsese varalise kahju eest.

10. LÕPETAMINE

10.1. Käesoleva Lepingu (või mis tahes selle osa) lõpetamine ei mõjuta kummagi poole õigusi, kohustusi või vastutust, mis on tekkinud enne Lepingu lõpetamist või mille puhul on pooled soovinud nende kehtivuse jätkumist ka pärast Lepingu lõppemist. Kliendi õigus Informatsiooni kasutada (välja arvatud juhul, kui vastav õigus on Kliendile antud igaveseks) lõppeb käesoleva Lepingu lõppemisega.

11. ÜLDINE

11.1. Kõik teatised, mida üks pool seoses käesoleva Lepinguga teisele saadab, välja arvatud kohtumenetlusega seonduvad dokumendid, peavad olema kirjalikus vormis ja peavad olema edastatud isiklikult, saadetud tähitud kirjaga (või võrdväärse postiteenusega), e-kirja või faksiga vastavalt neile kontaktandmetele, mis on sätestatud Erikokkuleppes või muul viisil käesoleva punktiga kooskõlas teatatud.

11.2. Teated loetakse esitatuks järgnevalt: isikliku edastamise puhul üleandmise hetkel; posti teel saatmise puhul 2 päeva pärast postitamist; e-kirja või faksiga saatmise puhul hetkel, kui teade on edastatud.

11.3. Välja arvatud punktis 11.4 sätestatud juhul, ei või kumbki pool käesolevat Lepingut ega Lepingust tulenevat mis tahes oma õigust (sealhulgas Kliendile antud kasutajanime ja parooli) loovutada, võõrandada, pantida või selle osas muud tehingut teha ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta (kusjuures nõusoleku andmisest ei või põhjendamatult keelduda ega sellega viivitada).

11.4. Creditinfo Eesti AS-il on õigus kas osade või kõigi oma käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel kasutada alltöövõtjat, kuid sellisel juhul vastutab Creditinfo Eesti AS alltöövõtja tegevuse ja tegevusetuse eest samas ulatuses, kui ta oleks käesolevast Lepingust tulenevad kohustused ise täitnud.

11.5. Kumbki pool ei vastuta käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või viivituse eest, kui mittetäitmine või viivitus on tingitud vääramatu jõu (force majeure) esinemisest.

11.6. Kui üks pool ei kasuta oma mis tahes käesoleva Lepinguga seoses tekkinud või tekkivat õigust või heastamisnõuet, ei välista viidatud õiguse või nõude kasutamata jätmine selle hilisemat kasutamist kas sellel või mõnel muul juhul.

11.7. Käesoleva Lepingu või Erikokkuleppe muutmine on kehtiv, kui muudatused on sõlmitud kirjalikult ja mõlema poole poolt allkirjastatud või (ii) kui Klient aktsepteerib muudatused Creditinfo Eesti AS veebikeskkonnas.

11.8. Käesolev Leping sisaldab kõiki käesoleva Lepingu objekti suhtes poolte vahel kokku lepitud tingimusi ning muudab kõik varasemad sama objekti puudutavad pooltevahelised kokkulepped kehtetuks. Kumbki pool ei ole seotud ühegi tema enda poolt või tema agendi või muu isiku poolt tema arvel tehtud avalduse või antud lubaduse või kinnitusega, mis ei sisaldu selgesõnaliselt käesolevas Lepingus, ega vastuta sellest tulenevalt teise poole ees (välja arvatud pettuse puhul).

11.9. Käesolevas Lepingus:
11.9.1. hõlmab mis tahes viide õigusaktile ka sellesse tulevikus tehtavaid muudatusi või seda asendavat õigusakti;
11.9.2. tähendavad viited punktidele ja lisadele viiteid käesoleva Lepingu punktidele ja lisadele;
11.9.3. hõlmab ainsuses sõna ka mitmust ja vastupidi;
11.9.4. on pealkirjad lisatud vaid viitamise hõlbustamiseks ning ei mõjuta Lepingu ülesehitust ega tõlgendamist;
11.9.5. tehtav viide, et mingis küsimuses tuleb kokku leppida, tähendab, et vastav kokkulepe tuleb vormistada kirjalikult;
11.9.6. sõna “sealhulgas” kasutamisel loetakse, et sellele järgneb mitteammendav nimekiri, välja arvatud juhul, kui kontekstist tuleneb teisiti.

11.10. Kui käesolevate Üldtingimuste ja Erikokkuleppe sätete vahel ilmneb vastuolu või ebakõla, siis kehtib Erikokkuleppes sätestatu.

11.11.  Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

12. DEFINITSIOONID

Käesolevas Lepingus tähendavad järgmised sõnad ja väljendid järgmist:

Kliendi Andmed – Mis tahes andmed, mille omanik on Klient ja mis on käesoleva Lepinguga seoses Creditinfo Eesti AS-ile edastatud;
Alguskuupäev – Erikokkuleppes sätestatud Alguskuupäev või (selle puudumisel) kuupäev, mil käesolev Leping on mõlema poole poolt allkirjastatud;
Konfidentsiaalne Informatsioon – Mis tahes vormis või andmekandjal olev Informatsioon ja mis tahes muud andmed, mis seonduvad poolte ja/või nende tarbijate, tarnijate, klientide või kontserni äriühingute
ärisaladuste, töökorralduse, protsesside, plaanide, kavatsuste, tooteinformatsiooni, hindade, oskusteabe, kujunduse, kliendi-nimekirjade, turuvõimaluste, tehingute ja/või äritegevusega;
Lepinguaasta – 12 kalendrikuu pikkune periood alates Algus-kuupäevast ja seejärel iga järgnev 12
kalendrikuu pikkune periood;
Informatsioon – Kõik andmed, hinnangud, raportid ja mis tahes muud materjalid, mis on Kliendile edastatud või mida Creditinfo Eesti AS kasutab Teenustes või seoses Teenuste osutamisega;
Intellektuaalomandi Õigused – Autoriõigused, õigused andmebaasile, domeeninimed, patendid, registreeritud või registreerimata kasulikud mudelid, registreeritud või registreerimata kaubamärgid ja mis tahes muud tööstuslikud, ärilised või intellektuaalomandi õigused, mis kehtivad mis tahes jurisdiktsioonis,
ning mis tahes õigused nimetatud õiguste taotlemiseks;
Kasutamise Alguskuupäev – Erikokkuleppes sätestatud kuupäev või (selle puudumisel) kuupäev, mil Teenuseid on võimalik esimest korda kasutada muul eesmärgil kui testimiseks;
Lubatud Eesmärk – Juhul kui Erikokkuleppes ei ole sätestatud teisiti, siis Kliendi sisemiste äriliste eesmärkide saavutamiseks ja mitte mingil juhul kolmandatele isikutele Teenuste vahendamiseks;
Erikokkulepe – Kokkulepe, mis sisaldab käesoleva Lepingu eritingimusi;
Teenused – Erikokkuleppes sätestatud Teenused ja käesoleva Lepingu alusel või sellega seonduvalt
Creditinfo Eesti AS poolt Kliendile osutatavad teenused;
Eritingimused – Mis tahes Erikokkuleppes viidatud dokument (sealhulgas sellesse dokumenti aeg-ajalt tehtavad muudatused), mis sisaldab Creditinfo Eesti AS poolt edastatavate objektide kokku-lepitud funktsionaalsuse või Teenuste detailset kirjeldust.