icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Kuidas ettevõtet omal käel analüüsida?

8. juuli 2014

aastaaruanne Millele tähelepanu pöörata, kui Teie ees on koostööpartneri finantsandmed ja soovite omal käel saada kiire pildi ettevõtte käekäigust?

E-Krediidiinfost saab värsked majandusandmed mugavalt kätte, kas juba tuttava Aastaaruande koopiana või lühiraporti “Aastaaruande põhiaruanded“ kujul. “Aastaaruande põhiaruanded“ on kompaktne ja soodne variant ettevõtte iseseisvaks analüüsiks, sest sisaldab kõiki aruandeid, tähtsamaid suhtarve ja trende.

Vaatamegi “Aastaaruande põhiaruanded” põhjal, millist infot saab olulisematest näitajatest ise välja lugeda.

Põhi- ja kasvunäitajad

Esmase mulje ettevõttest kujundavad viimase aruandlusperioodi olulisemad näitajad nagu müügitulu (sh eksport), ärikasum, puhaskasum, varad, omakapital, rahavood, tööjõukulud ja töötajate arv. Kõigi näitajate puhul on oluline jälgida trendi – igasugused järsud muutused vajavad põhjendust ning on väärt lisakontrolli. Tähtis on ka ajakohane info firma tegevusvaldkonna kohta, sest ettevõtte hindamisel peaksite arvestama valdkonna eripäradega, näiteks sesoonsus.

 •  Müügitulu näitab ettevõtte suurust ja analüüsides tuleb vaadata selle dünaamikat viimastel aastatel – kas trend on olnud kasvava, kahaneva, hüpliku või stabiilse iseloomuga.panetähelePane tähele! Ettevõtte heast käekäigust annab tunnistust stabiilne kasv.
 •  Puhaskasum näitab, kui palju ettevõte teenis vaadeldaval  aruandeperioodil tulu. Puhaskasumist võidakse teha omanikele väljamakseid dividendide näol.
 •  Omakapital on ettevõtte varade ja kohustuste vahe ja on üks tähtsamaid näitajaid ettevõtte tugevuse hindamisel. Väiksem omakapitali osakaal bilansimahus näitab, et ettevõttel napib vahendeid tagasilöökidele vastupidamiseks ning viitab suurele riskile. Mida suurem on omakapitali summa, seda kindlamalt võivad krediteerijad ettevõttesse suhtuda. panetähelePane tähele! Üldjuhul ei jää krediidikõlbuliku ettevõtte omakapitali osakaal alla 30% varade kogumahust.
 •  Käibemaksukohuslase staatus on esimene indikaator, mis näitab, et ettevõttel on tekkinud suurem käive kui 16000 eurot ning annab kindlust nt alles alustanud ettevõtte suhtes. Krediidiotsuse tegemisel on oluline, et käibemaksukohustus ei oleks lõpetatud, sest see viitab  ettevõtte tegevuse lõpetamisele, kas firma enda või Maksu- ja Tolliameti  initsiatiivil  (6 kuud jäetud esitamata deklaratsioonid).

Rahandussuhtarvud

Suhtarvud annavad vajalikku infot ettevõtte käekäiku iseloomustava kolme asjaolu kohta: likviidsus, võõrkapitali mõju, rentaablus.

 •  Maksevõime kordaja näitab, mitu korda käibevarad ületavad lühiajalisi kohustusi. panetähelePane tähele! Üle 1,6 jääv kordaja on hea näitaja. Mitterahuldav on näitaja, mis jääb alla 0,9.
 •  Likviidsuskordaja määrab ettevõtte võime tasuda lühiajalisi kohustusi kasutades likviidseid ehk kergesti rahaks muudetavaid vahendeid. panetähelePane tähele! Kui kordaja on suurem kui 0,9, on näitaja hea, väiksem kui 0,6 – nõrk.
 •  Maksevalmiduse kordaja näitab, kui suure osa lühiajalistest kohustustest on ettevõte konkreetsel ajahetkel suuteline kohe tasuma. panetähelePane tähele! Hea näitaja on 0,2 kuni 0,4. Liiga kõrge väärtus näitab rahaliste vahendite ebaefektiivset kasutamist.
 •  Raha laekumisvälde näitab, kui kiiresti ettevõtte kliendid keskmiselt arveid tasuvad ehk mitu päeva kulub keskmiselt väljastatud arvete rahaks muutmiseks. panetähelePane tähele! Väga kiireks laekumiseks loetakse näitajat alla 10 päeva, normaalseks kuni 30 päeva. Sõltub suuresti tegevusalast, kuid tuleb silmas pidada, et pikk välde vähendab ettevõtte likviidsust, lühike aga võib pidurdada läbimüüki.
 •  Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenatud vahenditega. panetähelePane tähele! Näitaja ei tohiks olla suurem kui 0,7-0,8, sest siis on ettevõte liialt sõltuv võõrkapitalist.
 •  Ärirentaablus viitab, mitu protsenti müügitulust saab ettevõte ärikasumit ehk müügikäibe iga euro tasuvust peale ärikulude mahaarvamist. panetähelePane tähele! Mida kõrgem on näitaja väärtus, seda parem.
 •  Käibe puhasrentaablus näitab, mitu protsenti müügitulust saab ettevõte puhaskasumit ehk müügikäibe iga euro tasuvust peale kõikide kulude ja maksude mahaarvamist. panetähelePane tähele! Hea näitaja on 5-10%, kuid see sõltub tegevusalast ja ettevõtte käibe suurusest – mida suurem käive, seda madalam võib olla puhaskasumi tase.

Bilanss

Ettevõtte finantsseisukorra aruanne hõlmab ettevõtte varasid (aktiva) ja nende soetamise allikaid: kohustusi ja omakapitali (passiva). Bilanssi süvenemisel saab määratleda ettevõtte üldist finantsseisundit ja likviidsust.

 • Raportis kasutatud bilansiskeem on hea alus maksevõime analüüsiks, sest varad on esitatud järjekorras kõige likviidsematest alates.
 • Selgemaks võrdluseks on soovitav vaadelda ka protsendikujul osakaaluna bilansis.
  panetähelePane tähele! Vaata, milline on varade ja kohustuste struktuur.
 • Bilansi trendianalüüs võimaldab märgata näitajate kasvamist või kahanemist, muutuste ulatust ning näitab, kas muutused on olnud ettevõttele soodsad või mitte.

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne annab ülevaate ettevõtte puhaskasumist või –kahjumist ja võtab nii kokku ettevõtte tegevuse tulemused. Kasumiaruanne seab vastavusse ettevõtte käibe selle saavutamiseks tehtud kuludega ja annab ülevaate ettevõtte äriplaani toimimisest. Ettevõtet hinnates vaata ka, kas ülevaade tema kulutuste struktuurist on ootuspärane või mitte.

Rahavoogude aruanne

Edastab ülevaate ettevõtte rahaliste vahendite laekumistest ja väljamaksetest. Need on raportis rühmitatud eesmärgile vastavalt: äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevateks rahavoogudeks. Seega näitab rahavoogude aruanne analüüsijale, kust raha pärineb ja kuhu raha on kulunud. Selle põhjal saad teha järeldusi ettevõtte võimekuse kohta maksta dividende ja intresse. See raporti osa aitab hinnata ka ettevõtte väärtust.

Iga ettevõtte jaoks on oluline teha õiged krediidiotsused ja Krediidiinfo pakub igaühele sobiva lahenduse. Omal käel analüüsijale sobib selleks kompaktne raport „Aastaaruande põhiaruanded“. Kes aga soovib tutvuda juba analüüsitud andmetega, on sobivaks töövahendiks Krediidireitingu raport.

Postituse teema