Creditinfo Reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ja tulemusi eelkõige krediteerija seisukohast ning see kujuneb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete hinde kaalutud keskmisena. Creditinfo Reiting omistatakse kõikidele Eesti ettevõtetele ning on rahvusvaheliselt aktsepteeritud.

Creditinfo reitingumudel prognoosib ettevõtte seisundit hinnangule järgneva 12 kuu jooksul, saavutades hinnangutes väga kõrge täpsusemäär.

See on välja töötatud rahvusvaheliste standardite põhjal ning kohandatud Eesti turule. Meie mudel on oma töökindlust tõestanud juba üle 20 aasta!

CREDITINFO REITINGUID VÄLJENDATAKSE TÄHEKOMBINATSIOONIDENA, MILLE VASTED JA SELGITUSED ON JÄRGMISED:

ReitingSelgitusÄririsk
AAASuurepärane –
Edukas Eesti Ettevõte!
väga madal
AAVäga hea –
Edukas Eesti Ettevõte!
madal
AHea –
Edukas Eesti Ettevõte!
keskmisest madalam
BBBRahuldavkeskmine
BBKasinkeskmisest kõrgem
BNõrkkõrge
CMitterahuldavväga kõrge
U, O, NKlassifitseerimatamääratlemata

NB! A-grupi krediidireitinguga ettevõtted saavad end sertifitseerida.

Eesti ettevõtete jagunemine reitingu järgi (seisuga juuli 2022):

*Vajuta pildile, et näha suuremalt

Millal kasutada Creditinfo Reitingut?

Creditinfo Reitingut on otstarbekas kasutada kõikide krediteerimist ja investeerimist puudutavate otsuste puhul, samuti koostöö- või töölepingute sõlmimisel.

Creditinfo Reitingu eeliseks on standardiseeritud ja ühtsete kriteeriumite alusel antavad reitingud. Nii on erinevad ettevõtted kergemini võrreldavad ning otsused emotsioonidest puutumata.

Reiting sisaldub nii Krediidireitingu raportis, Krediidihinnangu raportis kui ka Krediidihinnangu teenuses. Samuti on reiting aluseks Eduka Eesti Ettevõtte tiitli määramisel.

Kuidas reitingut arvutatakse?

Creditinfo Reiting arvutatakse alamhinnete ehk
• majandusolukorra,
• finantsolukorra
• maksekommete hinde

… kaalutud keskmise väärtusena. Arvutuse tulemusel saadud väärtused teisendatakse reitinguks tähekombinatsioonina. Igal alamhindel on oma kindel osakaal lõppreitingus.

Alamhinded omakorda arvutatakse erinevate näitajate ja suhtarvude kaalutud keskmisena, kus igale näitajale ja suhtarvule antud erinev kaal ning erinev hinne.

Näitajad on valitud statistiliste väljavõtete ja testimiste tulemusel nii, et need oleksid enamike ettevõtete kohta kättesaadavad ning samal ajal kajastaksid ettevõtte olukorda ja riske võimalikult mitmekülgselt.

image

Majandusolukorra hinne

Majandushinde puhul on arvesse võetud näitajad ja suhtarvud, mis annavad otsest või kaudset teavet ettevõtte vanuse, suuruse, turuosa, tegevusvaldkonna, konkurentsi, ettevõtte arengu ja tegevuse efektiivsuse kohta ning mis võivad osutuda olulisteks riskiteguriteks. Näiteks on täheldatud, et suurema riskitasemega kipuvad olema just uuemad ja väiksema käibega ettevõtted, nii on reitingu puhul arvesse võetud ka sellised kriteeriumid.

Majandusolukorra hinne kujuneb paarikümne usaldusväärsustja ettevõtte arengut näitava teguri põhjal. Kõiki näitajaid on jälgitud ja analüüsitud kuni viie aasta andmete põhjal.

image

Finantsolukorra hinne

Finantshinne arvutatakse erinevate suhtarvude baasil, mis näitavad ettevõtte finantsolukorda võimalikult erinevatest aspektidest ning kajastavad seda ülevaatlikult ja mitmekülgselt, arvestades Creditinfo kasutuses olevaid andmeid.

Iga suhtarv on finantsolukorra hinde kujunemisel teatud kaaluga, mis on loodud hindama ettevõtte lühiajalist krediidivõimelisust. Kõige tähtsamad näitajad on: likviidsusnäitajad, omafinantseeringu taseme näitajad ja võlgnevuse näitajad.

image

Maksekommete hinne

Maksekommete hinne näitab ettevõtte maksedistsipliini ja krediidiajalugu ning koosneb neljast osast:
• võlad Maksu- ja Tolliametile;
• esitamata deklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile;
• Creditinfo Maksehäireregistri liikmete poolt sisestatud maksehäired;
• ettevõtte hankijate-tarnijate hinnangud arvete tasumise kohta.

Maksekommete koondhinne kujuneb nimetatud allikatest pärineva info modelleeritud hindamisel.

Creditinfo Reiting antakse ettevõtetele seitsme palli süsteemis väljatöötatud kriteeriumite alusel. Lisaks iga näitaja tugevust iseloomustavatele kriteeriumitele arvestatakse lõpp-reitingus veel kümneid eritingimusi, mis sõltuvalt nende ulatusest ja mõjust võivad reitingut üles- või allapoole kõigutada.

Krediidireitingu raport

Tähtsa krediidiotsuse langetamisel või müügi-, esindus- või koostöölepingu sõlmimisel on vaja teada, kas äripartner suudab ka tulevikus oma kohustusi täita.