icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Skoor ehk eraisiku krediidihinnang

22. nov. 2023

Ärevad ajad majanduses sunnivad ettevõtteid ja ka eraisikuid senisest enam hindama riske krediidi andmisel, üürilepingute või muude lepingute sõlmimisel. Võlgade tekke võimalus arvestatakse sisse intressimääradesse ja muudesse tingimustesse. See aga võib jätta potentsiaalselt usaldusväärsed eraisikud ukse taha või koormab neid liiga kõrgete nõudmistega.

Kuidas teha nii, et hundid oleks söönud ja lambad terved? Kuidas kindlustada end võimalike maksehäireriskide eest juba ette? Eraisikute kontekstis on Creditinfol pakkuda usaldusväärne ja läbi testitud lahendus – Eraisiku krediidihinnang ehk skoor.

Skoori tulemus väljendub numbrites, ent nende numbrite taga on suur hulk andmeid, mida võrreldes oleme loonud riskiklassid. Need riskiklassid näitavad, millised isikud kuuluvad samasse gruppi tunnuste alusel, mis ennustab nende võimalikku maksehäiret.

Milliseid andmeid me eraisiku skoori arvutades arvesse võtame?

 • Maksehäire – võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine (kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sh täitmisega viivitamine) summas 30 eurot, mis on kestnud rohkem kui 45 päeva arvates rahalise kohustuse täitmise päevale ehk maksetähtpäevale järgnevast päevast. Siia alla kuuluvad nii eraisiku kui ka temaga seotud ettevõtete maksehäired.
 • Maksuvõlad – riiklike maksude võlad Maksu- ja Tolliametile, siia alla kuuluvad nii eraisiku kui ka temaga seotud ettevõtete maksuvõlad.
 • Rahvastikuregistri andmed – residentsus, elamisloa lõpukuupäev.
 • Äriregistri andmed – kas isik on seotud mõne ettevõttega, kas seotud ettevõtetel on ettevõtlus- või ärikeelde.
 • Pankrotimenetluste info ja täitemenetluse teated.
 • Kinnistusraamatu andmed – kas isikul on kinnisvara.
 • Teiste ettevõtete poolt tehtud päringud. Siia kuuluvad mikrokrediidiasutuste, pangandussektori ning muu laenuandjate päringud, mis on teostatud viimase 12 kuu jooksul.

Kes ja millistel alustel eraisiku krediidihinnangule ligi pääsevad?

Sinu krediidihinnangu osas teevad päringuid ettevõtted, kel on selleks õiguslik alus. Enamasti on need firmad, kelle poole oled pöördunud taotlusega saada krediiti ning kes peavad seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks krediidivõimelisust hindama.

Isikuandmete töötlemiseks saavad olla järgmised õiguslikud alused:

 • Eraisiku nõusolek
 • Juriidilise kohustuse täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Avalik huvi

Vajadusel peab päringut teostanud ettevõte suutma isikuandmete töötlemiseks kasutatavat õiguslikku alust tõendada nii eraisikule, kelle andmeid raport sisaldab, Andmekaitse Inspektsioonile kui ka Creditinfo Eestile.

Kuidas enda skoori parandada?

Eraisiku riskiprofiil võib muutuda väga lühikese ajaga. Lihtsaimad sammud, mida saad enda Skoori parandamiseks teha:

 • Kui eraisik on võtnud laenu, mille tagastamisega tekib raskuseid, siis tuleb kohe pöörduda laenuandja poole ja uurida võimalusi saada maksepuhkust, vähendada kuumakseid või muud taolist. Maksehäiretega isikute Skoor on reeglina kõrgem vs ilma Maksehäireteta isikute oma.
 • Maksehäirete ja maksuvõlgade esinemisel likvideeri oma võlad esimesel võimalusel, võimalusel otsi lahendusi koos laenuandjaga või ettevõttega, kellele võlgu jäid. Maksehäirete ja maksuvõla tasumine mõjutab Skoori positiivselt.
 • Analüüsi oma olukorda ja koosta oma eelarve. Arvesta, et iga uus kohustus suurendab sinu Skoori. Üldjuhul ei tohiks võtta uut laenu vana laenu tasumiseks!

Skoor muutub ajas: riski suurendavad uued kohustused, riski vähendavad positiivsed sündmused ning ka aeg nende sündmuste möödumisest omab mõju.

Postituse teema