Maksehäirega seotud kaebuste lahendamine ja üksikasjade täpsustamine on võimalik vaid võlausaldajaga koostöös. Seetõttu ka Creditinfo Eestile kaebuse esitamisel pöördume selle lahendamiseks võlausaldaja poole asjaolude väljaselgitamiseks. Seega peab arvestama, et kaebuse lahendamine võtab aega.

Kaebuse sujuvamaks ja kiiremaks käsitlemiseks on vaja esitada taotlus võimalikult selgelt sõnastatult. Taotluses on vaja ära tuua põhjalikult omapoolsed kaebuse põhjendused ja faktid. Abiks kaebuse lahendamisel on ka kindlasti selliste dokumentide lisamine, mis kaebuses toodud põhjendusi toetavad.

Kaebuste lahendamise kord

Alljärgnevad tingimused on aluseks maksehäireregistris kajastatud maksehäire(te)ga isikute poolt esitatavate kaebuste lahendamisel sh. andmesubjekti õigustega seonduvate taotluste käsitlemisel, mis puudutavad isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

MÕISTED
1.1. maksehäireregister on AS CREDITINFO EESTI (edaspidi Creditinfo Eesti) poolt hallatav register, milles on kajastatud andmed füüsiliste- ja juriidiliste isikute maksehäirete kohta;
1.2. maksehäire on maksehäireregistris kirjendatud füüsilise- või juriidilise isiku isiku võlgnevus;
1.3. andmete sisestaja on isik, kes on sõlminud vastava lepingu Creditinfo Eesti-ga, mis annab talle õiguse sisestada maksehäireregistrisse andmeid oma võlglaste kohta;
1.4. tingimused on käesolevad kaebuste lahendamise korras toodud põhimõtted ja reeglid kaebuste käsitlemisel;
1.5. kaebuse esitaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud maksehäireregistris sisalduva tema kohta sisestatava või sisestatud kirje kohta vaidlustuse;
1.6. kaebus on käesolevates tingimustes sätestatud nõuetele vastav avaldus maksehäire kirje parandamiseks või kustutamiseks maksehäireregistrist.

ÜLDISED TINGIMUSED
2.1. Käesolev kaebuste lahendamise kord on kättesaadav Creditinfo Eesti veebileheküljel www.creditinfo.ee ning vastava korra kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.
2.2. Creditinfo Eesti ei vastuta andmete sisestaja poolt käesolevas korras sätestatud tingimuste rikkumisest põhjustatud tagajärgede eest.

KAEBUSE ESITAMINE
3.1. Kaebuse esitamine on käesolevatele tingimustele vastava avalduse esitamine vaidlustaja poolt Creditinfo Eestile.
3.2. Kaebus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
3.2.1. kaebuse esitaja ees- ja perekonnanime, postiaadressi ja/või e-posti aadressi; juriidilise isiku esindaja puhul tuleb ära näidata ka esindusõiguse alus (seadus või volitus) ning eraisiku volitatud esindaja puhul lisada kaebusele volitus;
3.2.2. millise maksehäireregistri kirje osas kaebus on esitatud ning kas vaidlustatakse kirjet tervikuna või osa sellest (maksehäire summa, maksehäire alguse või lõppemise aeg vms.);
3.2.3. kaebuse põhjendus(ed) ning taotlus;
3.3. Kaebus tuleb esitada identifitseeritud kasutajana sisselogides Minu Creditinfo keskkonnas https://www.minucreditinfo.ee/et/logimine.
3.4. Alternatiivse võimalusena on võimalik kaebus esitada kirjalikus vormis e-posti teel tugi@creditinfo.ee. E-kirja teel kaebuste edastamisel on vaja eraisikute puhul avaldus digiallkirjastada.

KAEBUSE LÄBIVAATAMINE
4.1. Kaebuse esitamise järgselt edastab Creditinfo Eesti kaebuse maksehäire andmed sisestanud võlausaldajale.
4.2. Andmete sisestaja on kohustatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kaebuse saamisest selle lahendama, teatades oma otsusest kaebuse esitajale ja Creditinfo Eestile ning vajadusel parandades või kustutades vaidlustatud maksehäireregistri kirje.
4.3. Creditinfo Eestil on õigus kustutada ühepoolselt vaidlustatud maksehäireregistri kirje juhul, kui andmete sisestaja eirab käesolevat korda kaebuse lahendamisel.