icon
Linkedin Facebook Instagram YouTube SoundCloud Twitter

Kontoinfo teenusest laiemalt

16. okt. 2023

Meie toodete valikusse lisandus 2021. aasta kevadest Kontoinfo teenus, mil Finantsinspektsioon väljastas loa teenuse osutamiseks Eestis. 2021. aasta sügisest laiendas Finantsinspektsioon Creditinfo Eestil kontoinfo teenuse pakkumisõiguse ka Lätis ja Leedus toimetavatele klientidele. Tänaseks on kontoinfo teenus olnud meie Baltikumi üleses tooteportfellis juba kaks aastat.

Kontoinfo teenusest lähemalt
Teenuse pakkumise võimalus tekkis, kui Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu võtsid 25. novembril 2015 vastu uue makseteenuseid siseturul reguleeriva direktiivi (PSD2), milles oli suur rõhk avatud panganduse avardumisele Euroopas.

Avatud Pangandus tähendab kolmandate osapooltena tegutsevatele finantsteenuste pakkujatele avatud juurdepääsu pankade ja finantsasutuste klientide tehingute andmetele, kasutades selleks turvalist andmeedastuse kanalit ja klientide nõusolekut.

Kontoinfo teenus on üks osa Avatud Panganduse initsiatiivist, mida defineeritakse kui online teenust, kus teenuse kasutaja on reeglite kohaselt enne teenuse kasutamist identifitseeritud ja autenditud. Teenus ise tähendab oma pangakonto andmete edastamist läbi turvatud kanali kolmandatele osapooltele, kelle käest soovib klient mõnda krediiditoodet taotleda.

Kuidas Creditinfo pakub kontoinfo teenust?
Läbi Creditinfo Eesti lahenduse saab kontoinfot edastada kolmandatele isikutele nii eraisikud – mida reguleerib ka eelnevalt mainitud makseteenuse direktiiv – kui ka ettevõtted.

Kontoinfo teenuse võimalusi saab lisaks finantssektori teenuste tarbimisele kasutada edukalt ka muude sektori toodete taotlemise protsessides. Selleks on loomulikult kohustuslik juba varem välja toodud klienti nõusolek. Erinevate sektoritena saab välja tuua:

  • riigi sektori ettevõtted, kes inimestele ja ka ettevõtetele toetusi pakuvad ning kus toetuste määramisel konto andmetes olev info palju väärtust loob;
  • kindlustussektori ettevõtted, kes saavad näiteks kindlustuspreemia määramisel kasutada pangakontost välja paistvat käitumuslikku infot või näiteks lihtsustada kahjujuhtumiga seotud tõendamisvajadust.
  • samuti teised sektorid, kes oma toodete ja teenuste parema pakkumise huvides saaksid kontoinfos leiduvat väärtust paremate personaalsete pakkumiste loomisel arvesse võtta.

Meie kontoinfo teenuse tugevus on kategoriseering
Creditinfo Eesti poolt pakutava Kontoinfo teenuse suurim väärtus tuleneb kontotehingute kategoriseerimises, mida saab meie klient (andmete saaja) mugavalt oma ärilistes otsustes ära kasutada.

Kategoriseerimine on lahendus, mida saab ja tuleb ajas pidevalt paremaks muuta. Täpsema ja detailsema kategoriseerimise järjepidev arendus on Creditinfo Eesti Kontoinfo teenuse prioriteet number üks.

Kontoinfo teenuse andmed on sisendiks meie kontoinfo teenuse raportile. Sealt leiavad meie kliendid lisandväärtuse, et teha oma äriotsuseid informeeritumalt nii ettevõtte siseselt, kui ka oma klientide suunal. Raportis on välja toodud kõik olulisemad suhtarvud, mõõdikud, “rohelised ja punased lipud” jms., mida kontoinfost esile tuua saab.

Raport on ehitatud viisil, mida saab kliendi vajadusi silmas pidades täiendada. Seega on raport kui tööriist, millega klient saab oma ärilised vajadused kaetud.

Creditinfo kontoinfo teenusest: https://creditinfo.ee/volgade-ennetamine/psd2/

Postituse teema